Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły i jego praca stały się niezbędnym elementem dzisiejszego świata. Wraz z postępującą globalizacją, potrzebą nawiązywania relacji biznesowych z kontrahentami na całym świecie, oraz procesów migracyjnych wykształciła się potrzeba wykonywania tłumaczeń ważnych dokumentów, takich jak świadectwa zdrowia, umowy handlowe, pisma urzędowe. Aby zagwarantować poprawność ich przekładów na różne języki, powołana została instytucja tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia uwierzytelnione jakie wykonuje tłumacz przysięgły mają moc prawną.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Jedna z najprostszych definicji terminu tłumacz przysięgły mówi, że jest to osoba uprawniona do wykonywania przekładów wszelkiego rodzaju tekstów urzędowych, która daje osobistą gwarancję ich poprawności. Ten typ tłumaczeń nosi nazwę tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego, legalizowanego). Mają one wyłącznie formę drukowaną i dotyczą przede wszystkim dokumentów wykonywanych na potrzeby sądów, prokuratury, policji oraz organów administracji państwowej.

Tłumacz przysięgły – wymagania

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego. Zatem by nim zostać kandydaci muszą spełniać kilka kryteriów:

  • musi to być osoba uczciwa i wiarygodna
  • musi być kompetentna pod względem językowym i merytorycznym. Z tego powodu często tłumacz przysięgły specjalizuje się w określonej dziedzinie: prawie, medycynie itd.
  • musi zostać powołana i zaprzysiężona przez organ administracji państwowej – obecnie Ministra Sprawiedliwości.

Praca tłumacza przysięgłego w polskim prawodawstwie regulowana jest specjalną ustawą. Wskazuje ona aspekty formalne, które musi spełniać osoba chcąca wykonywać ten zawód. Musi ona:

1. posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA;
2. znać język polski;
3. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
4. nie być karanym za umyślne przestępstwa;
5. ukończyć studia wyższe zdobywając tytuł magistra;
6. złożyć z wynikiem pozytywnym państwowy „egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Egzamin przeprowadzany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Jest on złożony z części pisemnej i ustnej.

Co ciekawe, uprawnienia jakie posiada tłumacz przysięgły ma również konsul. Jest on uprawniony do dokonywania przekładów tekstów urzędowych na i z języka polskiego jak również poświadczania wypisów, odpisów, wyciągów i kopii dokumentów. Czynności przez niego wykonywane mają taką samą moc jak czynności, jakie wykonuje tłumacz przysięgły.

Tłumacz przysięgły – uprawnienia

Jak już wspomniano wyżej tłumacz przysięgły to osoba uprawniona do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Tłumacz przysięgły stoi na straży poprawności merytorycznej oraz językowej przekładu treści. Po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych, tłumacz przysięgły zostaje dopisany do oficjalnego spisu tłumaczy przysięgłych oraz może sygnować tłumaczone teksty pieczęcią tłumacza przysięgłego, zawierającą imię i nazwisko tłumacza, język do którego tłumaczenia posiada on uprawnienia oraz numer ewidencyjny Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione, które mają formę wyłącznie drukowaną. Nad tekstem widnieje formuła uwierzytelniająca, którą tłumacz przysięgły podbija odciskiem swojej pieczęci oraz potwierdzona własnoręcznym podpisem. Formuła potwierdza zgodność przekładu z tekstem źródłowym lub jakąkolwiek inną formą – np. skanem, kserokopią, wydrukiem komputerowym, wydrukiem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Strona tłumaczenia przysięgłego ma charakter normatywny i zgodnie z zapisami prawa wynosi 25 wierszy po 45 znaków na wiersz lub 1125 znaków w innym układzie.

Tłumacz przysięgły – odpowiedzialność

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która jest zobligowana do przestrzegania paragrafów prawa zapisanych w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego. Oznacza to, że tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność cywilną za błędy w tłumaczeniu. Zatem jeśli tłumacz przysięgły wykonał tłumaczenie dla klienta, który poniósł straty w wyniku błędnie przeprowadzonego tłumaczenia – to klient ten może ubiegać się o odszkodowanie od tłumacza oraz skierować wniosek do Ministra Sprawiedliwości lub wojewody celem postawienia tłumacza przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Tłumacz przysięgły może zostać ukarany przez Komisję poprzez upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Tłumacz przysięgły może też zostać zawieszony w prawach do wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 1 roku. W ekstremalnych przypadkach tłumacz przysięgły może zostać pozbawiony prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień najwcześniej po upływie 2 lat oraz po ponownym zdaniu egzaminu.